Hoe de ICT van Pink + Nelson van een 4 naar een 7 ging

Hoe de ICT van Pink + Nelson van een 4 naar een 7 ging

Pink + Nelson, de houdstermaatschappij van een parkeerbedrijf en een callcenter, had – net als veel andere ondernemingen – last van te veel ICT-verstoringen. Ze hadden te lange doorlooptijden van meldingen en projecten die maar niet op tijd af kwamen. Terwijl alle vernieuwing, en daarmee de toekomst van het bedrijf, afhankelijk is van een goed functionerende ICT-afdeling. En uiteraard had ook de dagelijkse operatie last van de verstoringen en meldingen die niet op tijd werden doorgevoerd.

Het rapportcijfer

Ondertussen rende de ICT-afdeling bij Pink + Nelson van incident naar incident. ICT-projecten liepen steevast uit de tijd, en was er geen ruimte voor de broodnodige verbeteringen. Vooral nadat het bedrijf een van haar grootste projecten moest implementeren. Dit kort na de verhuizing naar een nieuw pand. Een ongelukkige communicatie na een grote verstoring deed de deur dicht voor het vertrouwen in de ICT-afdeling. Kaderbreed is toen gevraagd om te zorgen dat het rapportcijfer van de ICT-afdeling binnen 1 jaar op een cijfer 7 uitkomt.

De oplossing

Op de eerste dag zijn we begonnen met een reeks interviews van de belangrijkste stakeholders. Kort daarvoor hadden alle MT-leden groep nog het huidige rapportcijfer uitgedeeld; dat lag unaniem op een 4.

Tijdens het interview konden we eenvoudig vragen hoe de afdeling er bij het gewenste rapportcijfer (7 of hoger) uit zou zien. Hiermee konden we het redelijk ongrijpbare begrip van ontevredenheid omzetten in concrete doelstellingen als:

  • “De impact op de operatie bepaalt de prioriteit van de afhandeling van storingen.” (focus op juiste prioriteiten);
  • “De werkprocessen in de operatie bepalen de geleverde functionaliteit; de belangen van de ICT-organisatie zijn daar secundair aan.” (structuur);
  • “ICT kan een duidelijk en zo compleet mogelijk inzicht geven in de consequenties van voorgestelde wijzigingen. Het komt daarin – waar mogelijk – met alternatieve oplossingen om hetzelfde te bereiken.” (communicatie).

Allemaal zaken waar een ICT-afdeling het niet mee oneens kan zijn. En ze waren door de business zelf aangedragen! Op die manier ontstond draagvlak voor alle veranderingen. Zowel binnen de ICT-afdeling, als daarbuiten.

Doelstellingen

Met 10 doelstellingen is de ICT-afdeling aan de slag gegaan en hebben we gebrainstormd over de maatregelen en middelen die nodig waren om deze doelstellingen te bereiken. Uiteindelijk heeft een drietal maatregelen de doorbraak opgeleverd die zo noodzakelijk was:

    • Een duidelijk overzicht over de doorlooptijd van incidenten, verzoeken en kleine wijzigingen. Én de planning van projecten en verbeteringen;
    • Een korte dagelijkse meeting van 10 minuten met het team, waarin de resultaten van de dag ervoor (wat ging er goed, wat kan er beter?) en problemen met de planning besproken worden;
    • Structurele evaluatie met betrokkenen van grotere verstoringen (tijdlijn, verbeterpunten, oplossingen, afspraken), met goede opvolging van de afspraken, zodat verbeteringen ook daadwerkelijk doorgevoerd werden.

Hiermee werd de prioriteit gelegd op die zaken die echt in de praktijk mis gingen. Waardoor vrijwel automatisch gewerkt werd aan de problemen waar de operatie het meeste last van had (focus). Door ook duidelijk nee te zeggen tegen alle andere – ongetwijfeld ook goede – ideeën en ruimte te creëren in de agenda van medewerkers, om te werken aan projecten en verbeteringen (structuur), werden ook voor de organisatie zichtbaar verbeteringen doorgevoerd. Waardoor ook weer ruimte en begrip voor sommige lastige keuzes werd gekweekt (communicatie).

De resultaten

Op bovenstaande manier zijn doorlooptijden van meldingen binnen 2 maanden teruggebracht van ruim vier weken naar minder dan 2 werkdagen. De MT-tevredenheid is binnen 6 maanden opgevoerd van een unanieme 4 naar een 7 of hoger (er zat zelfs al een 8 tussen!). En misschien wel het belangrijkste: medewerkers van de afdeling zeiden dat hun werk weer leuk geworden was!

Een mooi voorbeeld kwam van een van de districtsmanagers. Blijkbaar was het tijdens het de maandelijkse districtsmeeting van leidinggevenden gebruikelijk om een uur in te ruimen voor de klachten over ICT van de afgelopen maand. Na enkele maanden was er tijdens dit uurtje niets meer te melden. De klachten waren dus verstomd!

Al met al is het gelukt om de ICT-afdeling weer de rol te laten vervullen die de organisatie van hen mag verwachten.

Wil je vaker dit soort artikelen lezen? Schrijf je dan hier in en ontvang maximaal eens per twee weken een nieuw artikel in de mailbox.

[tqb_quiz id=’19005′]

Een gezamenlijke website van zes overheidsorganisaties

Een gezamenlijke website van zes overheidsorganisaties

Begin 2011 vraagt de Tweede Kamer of de informatievoorziening voor grensarbeiders vanuit de rijksoverheid zo veel als mogelijk digitaal kan worden uitgevoerd, inclusief de complexe situaties. Dus zo veel mogelijk informatie vanuit de rijksoverheid op één site. Deze ambitie is later bijgesteld naar digitaal waar mogelijk en persoonlijk waar noodzakelijk Hiertoe zet de SVB een projectorganisatie op waarin zes overheidsorganisaties participeren. Met de belofte de vernieuwde website uiterlijk in 2014 te realiseren.

Helaas loopt het project spaak. In november 2013 is er nog steeds geen zicht op een werkende website. Hierop besluit de SVB Kaderbreed in te huren, dat wel vaker vastgelopen ICT-projecten vlot getrokken heeft. Weer een mooi voorbeeld van hoe je met methodes IT problemen oplost

De aanpak

Allereerst is gesproken met alle betrokkenen en hen o.a. gevraagd naar wat er volgens hen mis gaat. Hieruit ontstaat een beeld van voortdurende discussie over de te volgen route. Elk besluit was de start van een nieuwe discussie, waarbij vaak binnen twee weken het besluit achterhaald was door de praktijk. Het hoeft geen betoog dat de voortgang daarmee nihil is. Bovendien werden besluiten niet goed gecommuniceerd. Hierdoor leidt onbegrip en onkunde over de aard van het besluit vaak ook weer tot tegenstellingen.

Om deze cirkel te doorbreken is voorgesteld alle fasen van de projectopzet opnieuw te doorlopen, inclusief de aansturing van het project. Dit lijkt een herhaling van zetten, maar juist in de opzet van het project moet duidelijk worden hoe besluiten tot stand komen en hoe deze gecommuniceerd moeten worden. We zijn er van overtuigd dat dat in latere fasen tijdswinst zou opleveren. Daarnaast zijn uitgangspunten geformuleerd waarover geen discussie mogelijk is.

De oplossing

Door nu alle documenten door een gestructureerde besluitvormingsstructuur te halen, waarbij iedereen vooraf kon aangeven of hij/zij betrokken, geïnformeerd en/of geraadpleegd wil worden, ontstaat draagvlak binnen de overheidsorganisaties voor genomen besluiten. Hierdoor kan nu voortgang geboekt worden. Vervolgens wordt in een aantal strak opgezette workshops een hecht projectteam gevormd. Deze projectgroep ontwierp een eindoplossing, die uiteraard weer door de besluitvormingsstructuur gehaald wordt. Hierdoor ontstaat een kwalitatief hoogwaardige en vooral gedragen oplossing die uiteindelijk zonder al te veel problemen gerealiseerd wordt.

Bottlenecks zijn er ook. Zo wordt de initiële planning niet geaccepteerd door de stuurgroep. Blijkt ook de urenschatting bij uitwerking door de softwareontwikkelaars fors hoger uit te vallen. Daarnaast blijkt bij het vullen van de content dat het niet mogelijk is voor alle doelgroepen het oorspronkelijk ambitieniveau op tijd te realiseren. Gelukkig worden al deze hobbels door de eerder ingerichte effectieve sturing van het project en goede communicatie tussen betrokkenen meer dan vlot opgelost. Waardoor extra vertragingen – buiten de tegenvallers zelf – voorkomen kunnen worden. Ook komen de eisen op gebied van beveiliging en usability te laat op de radar. Hierdoor zouden we achteraf bezien we sommige besluiten anders genomen hebben en sommige andere personen eerder betrokken.

Het resultaat

Uiteindelijk is het gelukt om op tijd de website live te zetten en te voldoen aan het verzoek dat de Tweede Kamer gesteld heeft. Bovendien is met de projectgroep de basis gelegd voor de organisatie. Die tot op de dag vandaag de website voor deze overheidsorganisaties verder uitbouwt en onderhoudt. Hierdoor kan iedereen die de grens over gaat om te wonen, werken, studeren of ondernemen in België, Duitsland, of Nederland voorzien worden van accurate informatie op gebied van Belasting, Zorg, Uitkering of Pensioen, Kinderen en allerlei Praktische Zaken. Deze informatie is volledig toegespitst op zijn/haar persoonlijke situatie. Sinds de livegang zijn geen noemenswaardige problemen geconstateerd.

Wilt u weten wat Kaderbreed voor u kan betekenen? Kijk dan bij Onze diensten

Wil je vaker dit soort artikelen lezen? Schrijf je dan hier in en ontvang maximaal eens per twee weken een nieuw artikel in de mailbox.

[tqb_quiz id=’19005′]